שירותי מחקר לסטודנטים
בכל התארים

מבנה עבודה סמינריונית

writingסטודנטים רבים מתקשים בכתיבת עבודה סמינריונית פשוט מכיוון שלא ניתנה להם הדרכה מדוייקת מספיק לגבי מבנה העבודה הסמינריונית. הכרת מבנה העבודה הסמינריונית הופכת את הכתיבה לקלה הרבה יותר, ומובנית. אין צורך עוד להתלבט מה החלק הבא, אלא פשוט לצקת את התוכן לתוך המבנה הקיים של העבודה.

מהו המבנה של עבודה סמינריונית?

אמנם מבנה העבודה הסמינריונית עשוי להשתנות מעבודה לעבודה, אבל ניתן לחלק את העבודות הסמינריוניות לשני סוגים עיקריים: עבודה סמינריונית אמפירית (נקראת גם עבודה מחקרית), ועבודה סמינריונית תיאורטית (נקראת גם עבודה עיונית).

מבנה עבודה סמינריונית תיאורטית (עבודה סמינריונית עיונית)

המבנה של העבודה הסמינריונית התיאורטית משתנה מעבודה לעבודה בהתאם למבנה התיאורטי שלה. עם זאת, ניתן להצביע על מבנה כללי לעבודות תיאורטיות. עבודות תיאורטיות כוללות מבוא, הצגת מחקרים קודמים, ודיון שעוסק באינטרגציה בין המחקרים הקודמים בנוגע לשאלת המחקר.

דוגמא א' – עבודה העורכת אינטגרציה בין שתי גישות תיאורטיות:

1. מבוא המציג את מטרת העבודה, שאלת המחקר, והגישות התיאורטיות שייסקרו
2. רקע תיאורטי
2.1. גישה תיאורטית א'
2.2. גישה תיאורטית ב'
2.3. אינטגרציה בין הגישות התיאורטיות
3. דיון ומסקנות
המפרטים מה למדנו מהאינטגרציה בין התיאוריות לגבי שאלת המחקר
רשימת מקורות (נקראת גם "ביבליוגרפיה")

דוגמא נוספת לעבודה עיונית (תיאורטית) – עבודה הבודקת קשר בין משתנים או תופעות ומתבססת על אינטגרציה בין מחקרים קודמים:

1. מבוא המציג את מטרת העבודה, שאלת המחקר, ומבנה העבודה
2. סקירת ספרות
2.1. משתנה א' או תופעה א' 
פרק הכולל הצגה של המשתנה או התופעה שאנו עוסקים בה, על פי מחקרים קודמים
2.2. משתנה ב' או תופעה ב' 
פרק הכולל הצגה של המשתנה או התופעה שאנו עוסקים בה, על פי מחקרים קודמים
2.3. הקשר בין המשתנים/התופעות
הצגה אינטגרטיבית של מחקרים קודמים שעסקו בקשר בין המשתנים או התופעות
3. דיון ומסקנות
 המפרטים מה למדנו מהאינטגרציה בין המחקרים הקודמים לגבי שאלת המחקר
רשימת מקורות (נקראת גם "ביבליוגרפיה")

דוגמא שלישית לעבודה עיונית: עבודה המיישמת גישה תיאורטית כלשהי על מקרה מסויים:

1. מבוא המציג את מטרת העבודה, שאלת המחקר, הגישה התיאורטית והמקרה שיידונו בעבודה
2. רקע תיאורטי הצגת הגישה התיאורטית על פיה ינותח המקרה
3. הצגת המקרה 
הצגת רקע על המקרה, ללא ניתוחו
4. ניתוח המקרה על פי הגישה התיאורטית
יישום הניתוח
3. דיון ומסקנות
 מה למדנו מהניתוח לגבי שאלת המחקר
רשימת מקורות (נקראת גם "ביבליוגרפיה")

 

מבנה עבודה סמינריונית אמפירית (סמינריון מחקרי)

לעומת העבודות הסמינריוניות העיוניות, המבנה של עבודה סמינריונית אמפירית הוא הרבה יותר מובנה, דבר שמקל מאד על הכתיבה של העבודות הללו. אמנם, המבנה של עבודה סמינריונית כמותנית עשוי להיות שונה מעט מהמבנה של עבודה סמינריונית איכותנית, אך ההבדלים מינוריים, ובאים לידי ביטוי כמעט רק בהבדל במבנה של פרק הממצאים. להלן המבנה של עבודה סמינריונית מחקרית:

1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1. פרק 1 של סקירת הספרות
2.2. פרק 2 של סקירת הספרות
2.3. פרק 3 של סקירת הספרות (וכן הלאה אם יש יותר)
2.4. שאלות המחקר והשערות המחקר
3. שיטת המחקר
3.1. מערך המחקר
3.2. המדגם והדגימה
3.3. כלי המחקר
3.4. הליך המחקר
3.5. ניתוח הנתונים
3.6. תוקף ומהימנות
3.7. אתיקה
4. ממצאים פרק זה בנוי באופן שונה בעבודה כמותנית לעומת איכותנית
5. דיון
5.1. מסקנות
5.2. השלכות תיאורטיות
5.3. השלכות מעשיות
5.4. מגבלות המחקר
5.5. המלצות למחקר עתידי
רשימת מקורות (נקראת גם "ביבליוגרפיה")

כאמור, ההבדלים בין עבודה סמינריונית כמותנית לבין עבודה סמינריונית איכותנית באים לידי ביטוי במבנה של פרק הממצאים. פרק ממצאים בעבודה כמותנית יהיה בנוי כך:

4. ממצאים
4.1. סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר
4.2. בדיקת השערות המחקר
4.3. ניתוחים נוספים (אם יש)

פרק ממצאים בעבודה איכותנית יהיה בנוי כך:

4. ממצאים
4.1. תמה א'
4.2. תמה ב'
4.3. תמה ג' (וכן הלאה)


מתלבטים מה לכתוב במבוא? מוזמנים למדריך שלנו לכתיבת מבוא.

מתלבטים איך לבנות את סקירת הספרות, מה צריכים להיות ראשי הפרקים בה? איך לכתוב אותה? מוזמנים למדריך שלנו לסקירות ספרות.

 

טמפלט לעבודה סמינריונית – תבנית עבודה סמינריונית להורדה

מוזמנים להוריד את הטמפלט לעבודה סמינריונית, כולל מבנה שער, תוכן עניינים, מבנה הפרקים, מספור עמודים, וכל מה שצריך!
DOCX
המדריך עזר לכם? שתפו לחבריכם!