חלוקה לראשי פרקים

המבנה הבסיסי של סקירת הספרות הוא:

2. סקירת ספרות
2.1. המשתנה התלוי
2.2. המשתנה הבלתי תלוי
2.3. הקשר בין המשתנה הבלתי תלוי למשתנה התלוי
2.4. השערות המחקר

לדוגמא, אם שאלת המחקר שלנו היא "מהו הקשר דפוסי הגלישה באינטרנט לבין ההתמודדות עם פרידה", ראשי הפרקים יהיו:

2. סקירת ספרות
2.1. התמודדות עם פרידה
2.2. דפוסי גלישה באינטרנט
2.3. הקשר בין דפוסי הגלישה באינטרנט לבין התמודדות עם פרידה
2.4. השערות המחקר

במקרים בהם נוסף משתנה בלתי תלוי או משתנה תלוי תת הפרק יתווסף במקום המתאים. לדוגמא, במידה ושאלת המחקר היא "מהי השפעת סגנון ההתקשרות ומיקוד השליטה על ההצלחה בלימודים?" נוסף משתנה בלתי תלוי, ולכן ראשי הפרקים יהיו:

2. סקירת ספרות
2.1. הצלחה בלימודים
2.2. סגנון התקשרות
2.3. הקשר בין סגנון התקשרות להצלחה בלימודים
2.4. מיקוד שליטה
2.5. הקשר בין מיקוד שליטה להצלחה בלימודים
2.6. במידה ויש: אינטראקציה בין סגנון ההתקשרות ומיקוד שליטה בהשפעה על ההצלחה בלימודים
2.7. השערות המחקר

במקרים בהם בודקים את הקשר במסגרת ספציפית, יש להוסיף את תת הפרק הרלוונטי. לדוגמא, כאשר המסגרת היא אוכלוסייה מסוימת. שאלת המחקר: "מהי השפעת הפערים הבין תרבותיים על קשיי ההסתגלות בקרב מנהלים מוצבים". ראשי הפרקים יהיו:

2. סקירת ספרות
2.1. קשיי הסתגלות
2.2. פערים בין תרבותיים
2.3. מנהלים מוצבים
2.4. הקשר בין פערים בין תרבותיים לבין קשיי הסתגלות בקרב מנהלים מוצבים
2.5. השערות המחקר

במידה והמסגרת היא תיאוריה מסוימת, שאלת המחקר יכולה להיות "מהי השפעת התגובה של המורה לטעות של התלמיד, על הצלחת התלמיד בלימודים, לפי תיאוריית המיצוב". ראשי הפרקים יהיו:

2. סקירת ספרות
2.1. תיאוריית המיצוב
2.2. הצלחה בלימודים
2.3. תגובת המורה לטעות
2.4. הקשר בין תגובת המורה לטעות להצלחה בלימודים
2.5. השערות המחקר

pdf


לחלק הקודם חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה לחלק הבא