מטרות סקירת הספרות

לסקירת הספרות שתי מטרות עיקריות:

1. לספק הגדרה תיאורטית של משתני המחקר ולהציגם.

2. להציג את המחקר המדעי העדכני בתחום.

הגדרה תיאורטית של משתני המחקר

כשבאים לחקור משהו, יש הכרח לספק הגדרה מדוייקת לתופעה הנחקרת. לדוגמא, יש שתי הגדרות רווחות בספרות האקדמית למונח "ביצועי עובדים". אחת היא "הרמה בה העובד מבצע משימות וממלא אחריויות", והשנייה היא "הערכת ההתנהגות במונחים של תרומתה למטרות וליעדים של הארגון". מובן ששתי הגדרות אלה שונות, ולכן המשתנה גם יימדד בצורה שונה. אחד מתפקידי סקירת הספרות הוא לסקור את ההגדרות השונות, ולציין איזו מהן נבחרה לצורך המחקר.

הצגת המחקר המדעי העדכני בתחום

מחקר מדעי בודק משהו חדש שלא נבדק עד כה, או חוזר על בדיקה שכבר נעשתה במטרה לתקף את הממצאים. ניתן לראות שבין כך ובין כך, המחקר מתייחס למחקרים קודמים וממשיך אותם. סקירת הספרות היא החלק במחקר, שנועד להציג את המחקרים הקודמים אותם המחקר. במידה והמחקר בודק שוב קשר שכבר נחקר, סקירת הספרות תציג את המחקרים העדכניים שבדקו זאת. לדוגמא, אם המחקר בודק את הקשר בין עיסוק בפעילויות פנאי לשביעות רצון בעבודה, יוצגו ממצאי מחקרים קודמים שבדקו את הקשר הזה.

במידה והמחקר בודק משהו שלא נבדק בעבר, ולמעשה ממשיך את המחקר הקיים, יוצג "הפער המחקרי". לדוגמא, במחקר שבודק את הקשר בין שביעות הרצון מהשכר לבין המחויבות הארגונית, סקירת הספרות תציג מחקרים שבדקו את הקשר שבין שביעות הרצון מהשכר לבין תפיסת ההוגנות, ומחקרים שבדקו את הקשר בין תפיסת ההוגנות לבין המחויבות הארגונית, ותציין שהקשר בין שביעות הרצון מהשכר לבין המחויבות הארגונית לא נבדק ישירות.

pdf


לחלק הקודם | חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה לחלק הבא