מבנה פרק המציג משתנה

פרק המציג משתנה יתחיל בהגדרת המשתנה או בדיון בין ההגדרות השונות המוצעות בספרות (מומלץ להשתמש באותם מאמרים בהם ייעשה שימוש בפרק המציג את הקשר בין המשתנים). בהצגת ההגדרה יש להציג את הגדרת המשתנה, אך להימנע משימוש במרכאות. לדוגמא:

ביצועים הם הערכת ההתנהגות במונחים של תרומתה למטרות וליעדים של הארגון (Sohi, 1996).

או:

מגדירים ביצועים כרמה בה העובד מבצע משימות וממלא אחריויות (Knight et al. 2007).

מומלץ להציג את ההגדרות השונות. לדוגמא:

Knight et al. (2007) וכן Bennet (2001) מגדירים ביצועים כרמה בה העובד מבצע (משימות וממלא אחריויות. לעומתם, Sohi (1996) מגדיר את הביצועים כהערכת ההתנהגות (במונחים של תרומתה למטרות וליעדים של הארגון. מחקר זה יאמץ את ההגדרה של …

לאחר ההגדרה, יוצגו מימדי המשתנה, במידה ויש, וההגדרות של מימדי המשתנה. לדוגמא:

ניתן לחלק את הקונפליקט התפקידי לארבעה מימדים: קונפליקט בין האדם לתפקיד, קונפליקט בין תפקידים, קונפליקט בין שולחים וקונפליקט תוך תפקידי (Broderick, 1998).

במידה וחוקרים שונים מחלקים את המשתנה למימדים שונים, יש להציג גם זאת. לדוגמא:

ניתן לחלק את הקונפליקט התפקידי לארבעה מימדים: קונפליקט בין האדם לתפקיד, קונפליקט בין תפקידים, קונפליקט בין שולחים וקונפליקט תוך תפקידי (Broderick, 1998).

Rizzo et al. (1970) לעומתו, מציע חלוקה שונה: קונפליקט בין סטנדרטים וערכים של האדם לבין ההתנהגות הנגזרת מהתפקיד, קונפליקט בחלוקת הזמן, וקונפליקט בין כמה תפקידים של אותו אדם.

לאחר מכן, כאמור, יש להציג את ההגדרות של כל מימד ומימד. לאחר הגדרת המימדים (אם יש) יש לתאר ממצאים מרכזיים הנוגעים למשתנה. ממצאים אלה יוצגו בשני שלבים: גורמים והשלכות. גורמים הם המשתנים העיקריים המשפיעים על המשתנה אותו מציגים. לדוגמא:

הגורמים העיקריים לקונפליקט תפקידי הם קונפליקט בתוך המשימה עצמה, איטיות קבלת ההחלטות בקרב הדרג שמעל העובד, ושבירת שרשרת הסמכות. הגורמים המפחיתים את הקונפליקט התפקידי הם דגש על התפתחות אישית, פורמאליות, תקשורת פנים ארגונית, ותכנון (Rizzo et al., 1970). Arnold et al.(2007) מוסיפים גם תגובה מהירה של ההנהלה – תיאום הפעולות בארגון, הסתגלות לשינויים והתאמת הסמכויות.

השלכות הן המשתנים העיקריים שהמשתנה משפיע עליהם. יש להציג אותן בצורה דומה.

pdf


לחלק הקודם חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה לחלק הבא